Gebruikersvoorwaarden

Op deze website zijn de gebruikersvoorwaarden van toepassing die voor elke bezoeker van onze website gelden.

DE GROOT FIETSEN besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op onze website. Wij kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet voorkomen. DE GROOT FIETSEN accepteert geen aansprakelijkheid voor problemen, schade en eventuele kosten die voortvloeien uit het gebruik van de website in de breedste zin van het woord.

DE GROOT FIETSEN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door ons of door u aan ons middels een website van ons of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of andere informatie door ons verstrekt.

DE GROOT FIETSEN behoudt zich het recht voor om de gebruikersvoorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website van kracht zijn.

Niets van de websites mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronische, mechanische, door fotokopieën, opname of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DE GROOT FIETSEN